DIMENSI ASET WAKAF SENI KANDUNGAN MEDIA DIGITAL

DIMENSIONS OF DIGITAL MEDIA CONTENT WAQF ASSETS

Authors

  • Md Rozalafri Johori Universiti Islam Selangor
  • Wawarah Saidpudin Universiti Islam Selangor
  • Rosmawati Mohamad Rasit Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/almimbar.v4i1.94

Keywords:

art waqf, intellect property waqf, digital media content, waqf assets, systematic literature review (SLR)

Abstract

Waqf management institutions in Malaysia provide various options for Muslims to endow waqf, including in the form of artistic assets. However, the waqf of digital media content art has not yet been clearly defined in its dimensions as an asset. Therefore, the objective of this study is to analyse the dimensions of artistic waqf from the perspective of digital media content. This qualitative study employs a systematic literature review (SLR) research design, where, through the screening process, 6 articles were used as the basis for analysis using ATLAS.ti. The study found that the waqf assets of digital media content art have five dimensions, namely (1) asset value, (2) content, (3) content format, (4) ownership, and (5) asset longevity. In conclusion, clarifying the definition of the dimensions of artistic waqf in digital media content is essential to provide significant benefits in attracting public interest in endowing their artistic assets and subsequently enhancing the nation's waqf fund.

Author Biographies

Md Rozalafri Johori, Universiti Islam Selangor

Faculty of Social Sciences, Universiti Islam Selangor (UIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Wawarah Saidpudin, Universiti Islam Selangor

Faculty of Social Sciences, Universiti Islam Selangor (UIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia. 

Rosmawati Mohamad Rasit , Universiti Kebangsaan Malaysia

Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia. 

References

Abdul Mawjud, Adil Ahmad & Mu?awwad, Ali Muhammad. pysn. (1994). Rad al-Mukht?r ?ala Durri al-Mukht?r Syarh Tanw?r al-Abs?r li Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni Abidin, Jil. 6, Beirut: D?r al-Kut?b al-?Ilmiyyah. 518.

Abdul Mun?im Khalil Ibrahim, pnyt. (2002). al-Dur al-Mukht?r li Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Abdul Rahman al-Hanafiy al Haskafiy. Beirut: D?r al-Kutub al-?ilmiyyah. 369.

Agil, H., Ahmad, A. L., & Azlan, A. A. (2021). Sikap Pengguna Milenial Melalui Perspektif Budaya Terhadap Pengiklanan Media Sosial. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(11), 66-77.

Ahmad Kamil Jamilin, Mohd Fauzi Mohd Amin, M. S. H. (2011). Matlamat Dan Prinsip Media Islam. In N. A. R. Muhammad Zaki Mustafa, Ainurliza Mat Rahim, Zainol Abidin Ahmad (Ed.), Representasi Islam Dalam Media (1st ed., pp. 13–26). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM, Nilai

Al-Amin, H. A. (2004). ‘Idarah wa Tasmì?r Mumtalikah al-Awq?f. Arab Saudi: Al-Bank al-Islamiy li al-Tanmiyyah al Ma?had al-Islamiy li al-Buh?th wa al-Tadrì?b.

Al-Tarabilisiy, Burhanuddin Ibrahim bin M?sa bin Abi Bakar ibn Ali al-Hanafi. (1902). al-‘Is??f fi Ahk?m al-Waqf, Mesir: Matba?ah al-Hindiyyah. 3.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1998). Ahk?m al-Waqf. Amman: D?r ?Amm?r.

Buletin Perbadanan Wakaf Selangor Bil 2 (2013).

Digital 2020 (2020)Simon Kemp. DataReportal – Global Digital Insights. Global Digital Overview. https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

Digital 2023: Malaysia (2023) Simon Kemp. DataReportal – Global Digital Insights. https://datareportal.com/reports/digital-2023-malaysia

Hamid Mowlana. 2007. Theoretical Perspectives on Islam and Communication. China Media Research, 3(4), 23-33.

Hamimda , Abdul Latiff, Arina (2021)Sikap Pengguna Milenial Melalui Perspektif Budaya Terhadap Pengiklanan Media Sosial. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, Issue 11, (page 66 - 77), 2021 DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i11.1157

Hamzah, S., Ani, F., Rameli, N., Nor, N. M., Halim, H., Rahman, R., ... & Kamri, K. A. (2020). Impak Penyebaran Berita Palsu melalui Media Sosial terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 1(1), 55-63.

Hanna, R., Rohm, A. & Crittenden, V.L. (2011). We’re all connected: the power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54(3), 265-273.

Hasyeilla Abd Mutalib, Sarina Muhamad Noor, Noraini Nasirun, Rabitah Harun, Wan Mohd Yaseer Mohd Abdoh. (2017). Factors influencing waqf participation among Muslims: The moderating role of attitude. Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2017. Volume 1

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram. (1990). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadr. ‘Ikrimah Sa’id Sobri. 2008. Al-Waqf Al-Islamiy Baina Al-Nazariyat Wa Al-Tatbiq. Jordan: Dar al-Nafais li al-Nasri wa al-Tawzi’.

Kemp, S. (2019). Digital trends 2019: every single stat you need to know about the internet, available at: https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-every-single-statyouneed-to-know-about-the-internet/

Khairunnisa Kasnoon (2015) Wakaf lagu: Berhibur, beramal dan beribadah. © 2023 AstroAwani.com. https://www.astroawani.com/berita-hiburan/wakaf-lagu-berhibur-beramal-dan-beribadah-64826?amp=1

Lee J., Hong L. B. (2016). Predicting positive user responses to social media advertising: The roles of emotional appeal, informativeness, and creativity. International Journal of Information Management, 36, 360–373.

Mohamad Zaim Isamail, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohammad Taqiuddin Mohamad and Ahmad Azam Sulaiman@Mohamad. 2015. Aplikasi ijtihad dalam isu zakat: Satu tinjauan. In E-prosiding seminar zakat peringkat kebangsaan 2015, eds. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman and Mohammad Taqiuddin Mohamad, 28–35. Kuala Lumpur: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Mohd Ali Muhamad Don (2019) Teori Wakaf, Kepelbagaian dan Contoh Amalan di Malaysia. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 20(2019): 24-39. https://doi.org/10.17576/malim-2019-2001-03

Mohd Ridhuan Mohd Jamil dan Nurul Rabihah Mat Noh. (2020). Kepelbagaian Metodologi dalam Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan. Shah Alam: Qaisar Prestige Resources.

Nurul Azma Abu Bakar. (2018). Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Kajian Dari Sudut Struktur Organisasi Dan Prestasi. Tesis Graduate School of Business Universiti Utara Malaysia. pengijazahan Ijazah Doktor Falsafah https://etd.uum.edu.my/9084/1/s900235_01.pdf

PWS Perkenal Wakaf Seni, Sinar Harian, 23 Jun 2013 www.wakafselangor.gov.my/index.p

Razali Othman (2013). Institusi Wakaf Sejarah dan Amalan Masa Kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Salman, A., Yusoff, M. A., Salleh, M. A. M., & Abdullah, M. Y. H. (2018). Pengunaan media sosial untuk sokongan politik di Malaysia [The use of social media for political support in Malaysia]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 3(1), 51-63.

Siti Syuhada Binti Abd Rahman & Junainah Idris. (2018). Aplikasi Model Aida Dalam Pengurusan Wakaf. Journal of Fatwa Management and Research | Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Julai 2018 |Vol. 13| ISSN: 2232-1047 | eISSN: 0127-8886

Suziana Mohamed Nor & Romzie Rosman (2017) Cabaran Dalam Melaksanakan Wakaf Pendidikan Bagi Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia e-Proceeding of the 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017)(e-ISBN 978-967-13087-3-8). 4th & 5th December 2017, Bangi, Selangor.

Wacana Inovasi Dakwah Melalui Media (2011). Wacana Inovasi Dakwah Melalui Media. Putrajaya. Retrieved from http://www.Islam.gov.my/wacana-inovasi-dakwah-melalui-media-cetus-13-resolusi

Wan Kamal Mujani, Mohd Syakir Mohd Taib & Noor Inayah Ya’akub (2014). Educational waqf (Islamic Endowment) in Malaysia. Proceeding 2nd International Conference in Humanities, Social Sciences and Global Business Management (ISSGBM 2014), London, pp. 117-120, 2014

Yusuf Sinaga, terj. (2007). Wakaf Menurut Agama dan Undang-undang oleh Muhammad Abu Zahrah. Selangor: Berlian Publication Sdn. Bhd. 55.

Downloads

Published

2024-07-01

How to Cite

Johori, M. R., Saidpudin, W. ., & Mohamad Rasit , R. . (2024). DIMENSI ASET WAKAF SENI KANDUNGAN MEDIA DIGITAL: DIMENSIONS OF DIGITAL MEDIA CONTENT WAQF ASSETS. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 4(1), 40–55. https://doi.org/10.53840/almimbar.v4i1.94