KEPRIHATINAN KOMUNITI TERHADAP ORANG KURANG UPAYA DI MASJID

(COMMUNITY CONCERN FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MOSQUE)

Authors

  • Norsaadah Din @ Mohamad Nasirudin Universiti Islam Selangor
  • Hasliza Talib Universiti Islam Selangor
  • Siti Zaleha Ibrahim Universiti Islam Selangor

DOI:

https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i1.68

Keywords:

Concern, community, People with Disabilities, Mosque

Abstract

 

Community concerns about persons with disabilities in mosques have not been adequately addressed. This is based on a survey conducted in 2018. Respondents for this study were selected using a targeted sampling method consisting of 328 Klang Valley respondents. The study showed that community and disabled groups' perception of mosque facilities was moderately high, averaging 3.39. Therefore, the facilities provided by mosque facilities can continue to be improved, for example by displaying subtitles on television screens for sermons and Friday prayer lectures. Through verbal and non-verbal communication, it is hoped that the results of this study will make the community aware of the treatment of persons with disabilities in mosque facilities, both formal and informal. Few people with disabilities have the opportunity to attend mosques, but communities need to be sensitive to the needs of people with disabilities, especially when conducting obligatory prayers and Friday prayers. 

Author Biographies

Norsaadah Din @ Mohamad Nasirudin, Universiti Islam Selangor

Department of Islamic Thought and Understanding, Centre for Core Studies, Universiti Islam Selangor, 43000, Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia

Hasliza Talib, Universiti Islam Selangor

Department of Islamic Thought and Understanding, Centre for Core Studies, Universiti Islam Selangor, 43000, Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia

Siti Zaleha Ibrahim, Universiti Islam Selangor

Department of Islamic Thought and Understanding, Centre for Core Studies, Universiti Islam Selangor, 43000, Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia.

References

Ab. Azizi Mohd Zin, Mohamad Kamil Ab Majid, Anisah Ab Ghani, Mohd Fausi Hamat, Nor Raudah Hj Siren dan Juwairiah Hassan. 2009. Dakwah Islam Terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Abdul Karim Zaidan (t.t), op. cit., h. 531
Abdul Munir Ismail, Mazdi Marzuki, Mohd Noor Daud & Abdul Hadi Borhan. 2015. Penyediaan Kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU) di Masjid-Masjid: Kajian Kes di Masjid-Masjid Daerah Batang Padang. Al-Hikmah 7(1) 2015: 6 2-78
Ajzen, I. 1985. From intentions to actions: A theory of planned behavior. Dlm J. Kuhl & J. Beckman (pnyt.), Action-control: From cognition to behavior. hlm. 1139. Heidelberg: Springer.
Akta Orang Kurang Upaya 2008 (Akta 685). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
Al-Qaradawi. 1996. Memahami Keutamaan Berasaskan Al- Quran dan al-Sunnah, (terj.) Bahruddin Fannani, Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia, h.122
Al-Zuha?yli, Wahbah. 2004. Usul al-Fiqh al-Isla?mi, j. 1, c. 2. Damsyik: Da?r al-Fikr, h. 158.
Antonak, R.F., Livneh, H. 2000. Measurement of attitudes towards persons with disabilities. Disability and Rehabilitation 22: 211-224.
Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon & Abdul Rahim Hamdan. 2006. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis Dan Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.
Azizi Abdul Rahman. 2007. Fungsi dan jenis komunikasi. Dlm. Sulaiman Md. Yassin (pnyt.). Komunikasi dalam Pengajaran, hlm. 7-10. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd
Chua, L. C. 2006. Sample size estimation Using Krejcie and Morgan and Cohen statistical power analysis: A Comparison. Jurnal Penyelidikan IPBL 7: 78-86.
Chubon, R. A. 1992. Attitudes toward disability: Addressing fundamentals of attitude theory and research in rehabilitation education. Rehabilitation Education. 6: 301-312.
Cooper, R. & Schindler, S. 2001. Business Research Methods. International Education. Boston: Mc Graw Hill.
Creswel, J.W. 2008. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. Edisi ke-3. New Jersey: Person Education Ins.
Creswell. J.W. 2012. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Edisi ke-4. Bostan, MA: Pearson Education, Inc.
Drummond, R.J dan Ryn, C.W. 1995. Career Counseling a Development Approach. Ohio: Prentice Hall
Hajarul Bahti Zakaria, Mohd Huzairi Awang @ Husain, Bani Hidayat Mohd Shafie, Nor Hayati Fatmi Talib & Nabiroh Kassim. 2010. Isu dan Cabaran Guru Dalam Pendidikan Al-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010.
Hadis Riwayat Ahmad dan Bukhari dalam Al-A?da?b al-Mufrad dan al-Tabarani daripada Ibn Abbas, lihat al-Jami? al-Saghir , h. 160
Hajarul Bahti Zakaria, Mohd Huzairi Awang @ Husain, Bani Hidayat Mohd Shafie, Nor Hayati Fatmi Talib & Nabiroh Kassim (2010ms 45
Hall, G. E., & Hord, S. M. 2011. Implementing Change: Patterns, Principles And Patholes. Ulang Cetak. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
Hall, G. E., George, A A., & Rutherford, W. L. 1986. Measuring Stages of Concern About The Innovation: A Manual for The Use of The SoC Questionnaire. Austin: Research and Development Center for Teacher Education, The University of Texas.
Hasnah Mahasan 1997. Sambutan Masyarakat Terhadap Orang Kurang Upaya: Satu Persepsi Mereka Sendiri di Pusat Pemulihan Samarahan. Latihan Ilmiah, Fakulti Sains Sosial. Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak.
Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Taha & Norasuzaini Sujak. 2009. Sokongan dan Halangan Yang Dihadapi Pelajar-Pelajar Kurang Upaya di Sebuah Institusi Pengajian di Malaysia. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education 1(2): 18-29.
Hasnah Toran, Tajul Arifin Muhamad, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar & Nur Hazwani Hamzah. 2010. Pengetahuan Dan Sikap Rakan Sebaya Terhadap Pelajar Kurang Upaya Di Sebuah Ipta Di Malaysia. AJTLHE Vol. 2, No.2: 21-32
Hazlin Falina Rosli, Safura Ahmad Sabri, Norazla Abdul Wahab, & Nurzakira Afnee Zakaria. 2015. Kesedaran Golongan Majikan Terhadap Orang Kurang Upaya (Oku) Di Malaysia: Melalui Perspektif Media. Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah 2015 (2nd ICoMM).
Hewett , F.M. & Forness, S.R. 1974. Education of Exceptional Learners. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
Ibn Hajar al- „Asqalani (t.t), Fath al-Ba?ri, j.1, al-Qahirah: Matba?at al-Sala?fiyah wa-Maktabatuha?, h.163
Ikmal Hisham Md. Tah. 2014. Orang Kurang Upaya (OKU) dan Hak untuk Hidup: Satu Analisis Perundangan di Malaysia. International Conference on Law, Policy and Social Justice (ICLAPS): 1-9
Juwairiah Hassan. (t.th). Pelaksanaan Dakwah Kepada orang Pekak di Terengganu.
K.A. Razhiyah. 2006. Anak Istimewa: Panduan bagi Ibu Bapa Membesarkan Anak Istimewa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.
K.A Razhiyah. 2006. Mengapa Kanak-Kanak Sukar Belajar? Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.
Kamus Dewan. 2005. Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Katz, I., Hass, R.G. & Bailey, J. 1988. Attitudinal ambivalence and behavior towards people with disabilities. Dlm. H.E. Yuker, (pnyt.). Attitudes Toward Persons with Disabilities, hlm. 47-57. New Year: Springer Publishing Company. Malaysia. 2008. Akta Orang Kurang Upaya. (Akta 685)
Krejcie & Morgan. 1970. Determining sampel size for research activities. Educational and psychological measurement 30: 607-610.
Lonsdale 1986 dalam Hasnah Mahasan 1997
Mark, F. 2007. Easy Statistics in Psychology. Australia: BPS Blackwell.
McCarthy, M., & Campbell, N. J. 1993. Serving disabled students: Faculty needs and attitudes. NASPA Journal, 30(2): 120-125.
Merriam, S.B. 1998. Qualitative research and Case Study Applications in Education. Jossey Bass Publisher: San Francisco.
Merriam, S.B. 2001. Qualitative Researvh and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Pub.
Mohamad Daniel Mohd. Pengurus, Bengkel Lembah Kinta, Ipoh. Temubual pada 10 September 2007. Observasi penulis menunjukkan hanya terdapat lebih kurang 20 orang jurubahasa rasmi orang pekak dan jarang sekali golongan agama mempunyai kemahiran berbahasa isyarat.
Mohd Majid Konting. 2005. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Yassin Abd. Kadir. 2005. Peluang Kenaikan Pangkat untuk Orang Kurang Upaya, NCBM Outreach, Issue No 39, April-June 2005.
Muhammad al-Khudhari (2001), Usul al-Fiqh. Kaherah: Da?r al-Hadith, h. 88.
Mustafa Haji Daud. 1997. Al-Quran Sumber Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Mohd Luqman Hakim Rosli. 2015. Kebolehcapaian Perkhidmatan Awam Kepada OKU Kes KTM.
https://www.researchgate.net/publication/282074089
Mohd Mokhtar Tahar & Aliza Alias. (2004). Isu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Pelajar Berkeperluan Khas. Wacana Pendidikan Islam (siri 3) (pp. 395-406). Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Salleh Aman. T. th. Pembangunan kemudahan fizikal Pelajar OKU (Orang Kepelbagaian Upaya) di Kolej Kediaman Za’ba, Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Muhammad al-Khudhari. 2001. Usul al-Fiqh. Kaherah: Da?r al-Hadith, h. 88.
Noraini Mohd Salleh, Khalid Abdullah & Nor Aishah Buang. 2001. Job Opportunities for Special Needs Population in Malaysia. Jurnal Pendidikan. 27. 77-85.
Nor Elyana Mamat. 2006. “Seminar Kedua Isu dan Keperluan Warga Pekak Islam: Kupas Permasalahan Warga Pekak Islam”, MyDEAF, Edisi Khas, h. 9. Seminar ini berlangsung pada 20 Januari 2006 di Muzium Kesenian Islam dengan jumlah hadirin lebih 200 orang. Seminar ini dianjurkan atas kesedaran untuk mentarbiahkan penghayatan Islam kepada orang pekak dengan lebih efektif. Ia turut dirancang dianjurkan sebagai seminar tahunan khusus untuk meneliti keperluan warga pekak di Malaysia pada Islam.
Nurizzah Mohamed Yusoff & Nor Wahiza Abd. Wahat. 2013. Sumbangan Keadilan Organisasi dan Pesepsi Keterbatasan Dalam Keboleh Upayaan Bekerja Bagi Orang Kelainan Upaya (Oku) di Malaysia. Seminar Pasca Siswazah Dalam Pendidikan (GREDUC 2013).
Roselita Ali @ Yusof. 2017. Keprihatinan dan Penggunaan Inovasi Pendekatan Belajar Melalui Bermain Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia Oleh Guru Prasekolah. Tesis Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Pallant, J. 2011. SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Fourth Edition. Australia: Allen & Unwin.
Rahimah Mohd Noh (2010) dalam Hazlin Falina et al (2015)
Rahimi Affandi Abdul Rahim, Paiziah Ismail & Idris Awang. 2006. Pendekatan Baru Maqasid al-Shariah dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 35-80.
Robso, Collin. 1998. Real World Research. UK: Blackwell Publisher Itd.
Rohany Nasir. 2003. Isu-isu kaunseling dan Perkembangan Kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Disributors.
Rohani, I. 2010. Mengiktiraf Peranan OKU. Utusan Malaysia. Dicapai pada 20 Disember 2014 daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1211&sec=Renc ana&pg=re_02. Htm
Roselita Ali @ Yusof. 2017. Keprihatinan dan Penggunaan Inovasi Pendekatan Belajar Melalui Bermain dalam Pengajaran Bahasa Malaysia oleh Guru Prasekolah. Tesis Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sabitha Marican. 2005. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Prentice Hall.
Shalini a/p Sanmargaraja dan Seow Ta Wee. T.th. Kajian Penyediaan Fasiliti Orang Kurang Upaya (Oku) di Institusi Kerajaan di Nusajaya, Johor Bahru. Fakulti Pengurusan Teknologi, Perniaagan dan Keusahawanan Jabatan Binaan dan Harta Tanah. Batu Pahat Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Sheila Devaraj & Samsilah Roslan. 2006. Apa Itu Disleksia? Panduan untuk Ibu Bapa, Guru dan Kaunselor. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.
Smart, J. 2002. Disability, Society and The Individual. U.S.A.: Pro-Ed
Stangor Charles. 1998. Research Methods for the Behavioral Sciences. Michigan: Houghton Mifflin.
Syams al-Din Muhammad bin Abi al-Abbaas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Di?n al-Ramli (1967), Nihaayah al-Muhta?j Ila Syarh al-Minhaaj, j. 1. Mesir: Mustafa al-Ba?bi al-Halabi, h. 388. Lihat juga „Abd alHamid al-Syirwa?ni (t.t.), Hawa?syi Tuhfat al-Muhta?j Bi Syarh al-Minha?j, j. 1. Mesir: Mustafa al-Ba?bi alHala?bi, h. 445
SUHAKAM. 21 Februari 2018. http://www.suhakam.org.my/ms/areas-of-work/pendidikan/orang-kurang-upaya-oku/
Temubual Sariah Ibrahim, loc.cit.
Teng Shin Min. 1986. “Beberapa Aspek Akademik Dan Psiko-Sosial Murid Cacat Pendengaran Di Sekolah Percantuman Di Negeri Johor” (Disertasi, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya), h. 5-6.
Wood, J.W. (2002). Adapting Instructions to Accommodate Students in Inclusive Setting. USA: Merrill Prentice Hall.
Woll, Bencie et al. 2001. Ceil Lucas (ed), The Sociolinguistics of Sign Languages, Cambridge: Cambridge University Press, h.8-9.
Yusof bin Awang, Penasihat POPT. Temubual pada 7 November 2008.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Din @ Mohamad Nasirudin, N., Talib, H., & Ibrahim, S. Z. (2023). KEPRIHATINAN KOMUNITI TERHADAP ORANG KURANG UPAYA DI MASJID: (COMMUNITY CONCERN FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MOSQUE). International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 3(1), 38–53. https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i1.68