BAYARAN ZAKAT KEPADA BUKAN AMIL: SATU KAJIAN DARI ASPEK MAQOSID SYARIAH DAN PERUNDANGAN

(PAYMENT OF ZAKAT TO NON-AMILS: A STUDY FROM THE MAQOSID ASPECTS OF SHARIAH AND LEGISLATION)

Authors

  • Norita Kamaruddin Universiti Islam Selangor
  • Zanariah Dimon Universiti Islam Selangor

DOI:

https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i1.67

Keywords:

Zakat,, amil,, maqosid, legislation

Abstract

Zakat is an important word and a high-ranking word in Islamic teachings. Effective management of zakat collection and distribution can ensure the well-being of communities and even increase appreciation of Islam. Administration of zakat shall be subject to the authority and views of local authorities. In Malaysia, the States Islamic Religious Council (MAIN) is the powerful government in the administration of zakat, including community zakat collection. However, there are still a small number of institutions, companies and individuals who do not pay zakat through the Amil which appointed by state governments. This document therefore aims to explain the issue of zakat payments to appointed non-amil from a maqosid perspective and from a legislative perspective. The research methods used are based on data collection through analysis of relevant valid documents within the study. The results of the study show that paying zakat to accredited Amil is in line with Maqosid al-Shariah by following the guidelines set by the Shariah. Malaysia, as a whole, stipulates that zakat collection can only be done by appointed and authorized officials or agents. The authority given to Amir to collect zakat is local in nature and cannot cross the territory of another nation. Another insight is that under Shariah law, it is legal to distribute zakat privately without consulting an official legally appointed by the state government, but not to violate government regulations or the law of good conduct. It is a sin. 

Author Biographies

Norita Kamaruddin, Universiti Islam Selangor

Faculty of Syariah & Jurisprudence, Universiti Islam Selangor (UIS), 43000, Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia.

Zanariah Dimon, Universiti Islam Selangor

Faculty of Syariah & Jurisprudence, Universiti Islam Selangor (UIS), 43000, Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia.

References

Al-Quran al-Karim
Abang Mohammad Shibli Abang Mohd Nailie. 2000. Peranan Zakat Dalam Pembangunan Ummah. Kuala Lurnpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Abu Dawud, Sulayman bin al-Asha'ath al-Sijistaniyy. 1995. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilrniyyah.
al-Afriqi, Ibn Mansur. t.th. Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar ash-Shadr.

al-Nawawi, Muhyiddin Abu zakariyya Yahya bin Syaraf. 2005. Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin. Dar Manhaj : Beirut
Alatas, Syed Hasan. t.th. Khalifah Abu Bakar Assiddiq. http://www.shiar-islam.com/doc64.htm, 10 Januari 2014.
al-Qardawi , Dr. M.Yusuf. 1987. Hukum Zakat. Singapura : Penerbitan Pustaka Nasional Pte Ltd.

al-Qurtubiyy, Mohammad Ahmad Al-Ansari. (tt). Jami; al-Ahkam Al-Qur’an. j.8. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
al-Bahutiyy, Mansur bin Yunus bin Idris. 1982. Kashshaf al-Qina’ An Matn al- Iqna’. Beirut: Dar al-Fikr
Hasbullah bin Mat Daud. 2011. Teori Maqasid al-Syari’ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran al –Syatibi dan ‘Izz al - Din Ibn ‘Abd al –Salam. Tesis Sarjana. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.
Ibn Qudamah, Abdul Ahmad. 1999. al-Mughni,Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi 11: 290

Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah Ismail. 2004. Pengantar Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: al-Baian Corporation Sdn Bhd.
Mohammed Hashim Kamali. 2010. Al-Maqasid Al-Shari’ah The Objectives Of Islamic Law. http://www.aml.org.uk/cms/assets/Uploads/journals/3.1/Kamali-Maqasid.pdf, 13 November 2014.
Mohamad Sabri Haron. 2011. Isu-isu Ekonomi dalam Dimensi Pemikiran Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.
Mohd Rusydi Ramli, Luqman Abdullah. 2016. Agihan Zakat Terus Kepada Asnaf: Analisis Fiqh Dan Kedudukannya Di Malaysia. Labuan e-Journal of Muamalat and Society. Vol. 10, 2016, 86-100
Mujaini Tarimin. 2006. Golongan Penerima Zakat : Agihan Dana Secara Lebih Berkesan, Shah Alam, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). UiTM
Syed Mohd Najib Syed Omar, Azman Ab. Rahman , Zahari Mahad Musa & Ahmad Anis Muhd Fauzi. 2017. Kesalahan Memungut Zakat Oleh Orang Yang Tidak Dilantik Atau Diberikuasa Oleh Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri Di Malaysia dalam Zahari Mahad Musa, Azman Abdul Rahman & Adibah Abdul Wahab (ed.). Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM.
Wehr, Hans. 1980. A Dictionary of Modern Written Arabic . London: McDonald & Evan Ltd.,
Yusuf Qardhawi. 2005. Ibadah Dalam Islam. (Al-Ibadah fil Al-Islam) (Terj. As’ad Yasin), Jakarta, Akbar Media Eka Prasarana,
Yusuf al-Qaradawi. 2003. Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau’i al-Qur’an wa al-Sunnah. Cet. Ke-22. Kaherah: Matabah Wahbah.

Zaini Nasohah. 2018. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia Peruntukan Akta dan Enakmen. Edisi Kedua. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.
Rujukan Statut:
Perlembagaan Persekutuan
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perlis) 2006
Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997
Enakmen Jenayah Dalam Syarak (Negeri Perlis) 1991
Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Negeri Kedah) 1988
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Pulau Pinang) 1996
Enakmen Jenayah (Syariah) (Perak) 1992
Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995
Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992
Enakmen Kesalahan Syariah (Melaka) 1991
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Johor) 1997
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Pahang) 2013
Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Kelantan) 1985
Enakmen Kesalahan Jenayah (Takzir) (Terengganu) 2001
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) 1995
Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah (Sarawak) 2001

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Kamaruddin, N., & Dimon, Z. (2023). BAYARAN ZAKAT KEPADA BUKAN AMIL: SATU KAJIAN DARI ASPEK MAQOSID SYARIAH DAN PERUNDANGAN: (PAYMENT OF ZAKAT TO NON-AMILS: A STUDY FROM THE MAQOSID ASPECTS OF SHARIAH AND LEGISLATION). International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 3(1), 20–37. https://doi.org/10.53840/almimbar.v3i1.67