PERANAN MASJID MENDEPANI PANDEMIK COVID-19: KAJIAN DI MASJID TEMIN, JERANTUT PAHANG

(THE ROLE OF MASJID IN FACING COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF MASJID TEMIN, JERANTUT, PAHANG)

  • Muhammad Abid Akmal Ishamuddin Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Norsaleha Mohd. Salleh Institut Kajian Hadis dan Akidah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Keywords: Masjid, Pandemik, Covid-19, Dakwah, Agama

Abstract

Kajian ini bertujuan menerangkan peranan masjid sebagai institusi dakwah sewaktu serangan pandemik Covid-19. Masjid berperanan dalam perkembangan dakwah kepada masyarakat supaya sentiasa mendekatkan diri dengan ilmu agama walaupun dalam fasa pandemik. Metodologi kajian menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan aktiviti temubual dan pemerhatian.  Seramai tiga orang informan telah ditemubual bagi mendapatkan maklumat tentang peranan masjid mendepani pandemik Covid-19. Hasil kajian ini menunjukkan masjid berperanan membantu mengembangkan dakwah kepada masyarakat melalui metod yang sesuai dengan keadaan yang kritikal ketika Pandemik Covid-19. Implikasi kajian ini memberi kesedaran kepada umat Islam untuk mempertahankan fungsi dan peranan masjid sebagai institusi yang menjadi syiar Islam dan pusat penyebaran dakwah Islam.

 

This study aims to describe the role of the masjid as a da'wah institution during the covid-19 pandemic. A masjid plays a significant role in ensuring Muslims appreciate religious knowledge even during the pandemic. This study implements a qualitative research method that involves interviews and observations. The findings of the study show that masjid plays a significant role in spreading da'wah to society through the appropriate methods in accordance with the current covid-19 situation. The implication of this study raises awareness among Muslims to preserve the role of the masjid as the symbol of Islamic religion and as the centre of Islamic da'wah.

 

References

al-Quran al-Karim.
Tafsir Pimpinan Rahman
Haji Aminuddin Haji Awang. (2021). Pengerusi Masjid Temin. Informan 1 kajian dalam sesi temubual bersama pengkaji. Masjid Temin, Jerantut, Pahang. 25 Mac 2021. Jam 9 malam.
Hayyah, N. (2020). Corona Virus (Covid-19). Medan: Sma Negeri 3 Kota Medan.
Mohd Abid Ishamuddin. (2021). Peranan Masjid Temin Jerantut Pahang Dalam Penerusan Dakwah Dan Usaha Memerangi Wabak Covid-19. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kajang: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Kamarul Azmi Mohamad. (2021). Imam 2 Masjid Temin. Informan 2 kajian dalam sesi temubual bersama pengkaji. Masjid Temin, Jerantut, Pahang. 27 Mac 2021. Jam 2 petang.
Maliki, M. (2020). Covid-19, Agama, Dan Sains. Maarif Institute For Culture and Humanity, 63.
Mariam Abd. Majid, M. P. (2016). Masjid Dan Aplikasi Pendekatan Dakwah Terhadap Masyarakat Multi Etnik Di Malaysia. Jurnal Hadari. Vol.8. No 1. hal: 32.
Mohd Azizan Mohd Daud, R. Z. (2020). Impak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Penduduk Di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nasution, N. H. (2020). Manajemen Masjid pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Majemen Dakwah. UIN Raden Fatah. Indonesia. Page: 2-20.
Nor Amirah Fatin Binti Zulkifli Hassan. (2019). Pengurusan Dakwah Di Masjid Sultan Idris Shah II (Masjid Negeri) Ipoh Perak. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kajang: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Nor Azlina Abd Wahab, N. A. (2016). Pemerkasaan Peranan Masjid Di Malaysia Era Kontemporari. e-Academia Journal. Vol. 5. Issue 2: 220 - 229.
Rahman, Z. H. (2019). Pengurusan Dakwah Di Masjid Al-Ghufran Pinggir Taman Tun Dr. Ismail Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kajang: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Shukri, Jamal Adli Bin Ahmad. (2017). Peranan Masjid Bandar Seri Putra Terhadap Perkembangan Dakwah Di Kalangan Masyarakat Bandar Seri Putra Bangi, Selangor. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kajang:Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Syed Muhamad Hadzari Syed Hashim. (2021). Imam 1 Masjid Temin. Informan 3 kajian dalam sesi temubual bersama pengkaji. Masjid Temin, Jerantut, Pahang. Jam 30 Mac 2021. Jam 3 petang.
Rayya Mohammad. (2018). Strategi Pengurusan Masjid Al- Sultan Ismail Petra Terhadap Dakwah, Satu Kajian Di Kubang Kerian Kelantan. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kajang:Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Published
2021-06-30
How to Cite
Ishamuddin, M. A. A., & Mohd. Salleh, N. (2021). PERANAN MASJID MENDEPANI PANDEMIK COVID-19: KAJIAN DI MASJID TEMIN, JERANTUT PAHANG. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 1(1), 40-48. Retrieved from http://almimbar.kuis.edu.my/index.php/almimbar/article/view/15
Section
Articles